DiscoverEU: ακόμη 20 000 νέοι θα εξερευνήσουν την Ευρώπη το 2020!

(scroll down for english)

Περίπου 20 000 δεκαοκτάχρονοι θα λάβουν ταξιδιωτική κάρτα κατά τον τέταρτο και τελευταίο γύρο του DiscoverEU, που προσέλκυσε περίπου 75 000 αιτήσεις από όλη την Ευρώπη. Αυτοί οι νέοι Ευρωπαίοι, οι οποίοι επιλέχθηκαν βάσει καθιερωμένων κριτηρίων και ειδικών ποσοστώσεων των κρατών μελών, μπορούν να ταξιδέψουν μεταξύ 1ης Απριλίου και 31ης Οκτωβρίου 2020 για διάστημα έως 30 ημερών.

discover eu

Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχοινάς, αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας, δήλωσε τα εξής: «Από τον Απρίλιο, 20 000 νέοι θα ζήσουν ένα αξιομνημόνευτο ευρωπαϊκό ταξίδι, ανακαλύπτοντας την ΕΕ. Το γεγονός ότι θα μοιραστούν το ταξίδι με συνομηλίκους τους και με ανθρώπους από άλλες χώρες θα κάνει αυτή την εμπειρία ευχάριστη και συνάμα αξέχαστη. Θα αποτελέσουν επίσης μέρος ενός ευρύτερου άτυπου και χωρίς αποκλεισμούς δικτύου, που διερευνά τι σημαίνει η ανακάλυψη της ηπείρου μας, του πλούτου, της πολυμορφίας και της αλληλεγγύης της.».

Η Επίτροπος κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, αρμόδια για την καινοτομία, την έρευνα, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τη νεολαία, δήλωσε: «Τα ταξίδια στην Ευρώπη και οι γνωριμίες με νέους από άλλες χώρες ενισχύουν τη διαπολιτισμική κατανόηση, βελτιώνουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τονώνουν την αυτοπεποίθηση. Παράλληλα με δραστηριότητες αλληλεγγύης και εθελοντισμού, που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, το DiscoverEU είναι μια πολύτιμη πρωτοβουλία για την άτυπη μάθηση.».

Θα επικοινωνήσουμε άμεσα με τους επιλεγέντες υποψηφίους, οι οποίοι στη συνέχεια θα μπορέσουν να αρχίσουν να οργανώνουν τα ταξίδια τους. Κατά κανόνα, τα ταξίδια θα γίνουν σιδηροδρομικώς· ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση χωρίς αποκλεισμούς σε ολόκληρη την ήπειρο, υπάρχει επιλογή και για εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, όπως τα λεωφορεία, τα φεριμπότ ή, κατ’ εξαίρεση, τα αεροπλάνα. Μαζί με την ταξιδιωτική κάρτα, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν επίσης υποστήριξη και καθοδήγηση, για παράδειγμα, σχετικά με τις βιώσιμες μετακινήσεις. Οι νέοι καλούνται επίσης να γίνουν πρεσβευτές του DiscoverEU και να αφηγηθούν τις εμπειρίες τους. Ενθαρρύνονται επίσης να έρχονται σε επαφή με συνταξιδιώτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μοιράζονται τις ιστορίες τους.

Όλοι οι συμμετέχοντες προσκαλούνται να συμμετάσχουν στις συναντήσεις της πρωτοβουλίας DiscoverEU σε διάφορα μέρη της Ευρώπης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι συναντήσεις αφορούν θέματα όπως μια βιώσιμη πράσινη Ευρώπη —το θέμα του DiscoverEU για το 2020. Άλλες δραστηριότητες περιλαμβάνουν ευκαιρίες εθελοντισμού και την ανάπτυξη πράσινων διαδρομών για τους νέους ταξιδιώτες.

Ιστορικό

Η Επιτροπή ξεκίνησε την πρωτοβουλία DiscoverEU τον Ιούνιο του 2018, κατόπιν πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι πρώτοι τρεις γύροι αιτήσεων έδωσαν σε περίπου 50 000 νέους τη δυνατότητα να ταξιδέψουν σε όλη την Ευρώπη. Για το 2020 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δεσμεύσει 25 εκατ. ευρώ για την πρωτοβουλία DiscoverEU. Ο επόμενος γύρος υποβολής αιτήσεων και περαιτέρω επικαιροποιήσεις θα ανακοινωθούν από την Επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας σε εύθετο χρόνο.

Δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος που δημιούργησε η πρωτοβουλία DiscoverEU, η Επιτροπή εργάζεται συνεχώς για τη βελτίωση της πρωτοβουλίας, με βάση τις παρατηρήσεις των ταξιδιωτών και των βασικών ενδιαφερόμενων μερών. Μέχρι στιγμής, οι συμμετέχοντες στους πρώτους γύρους χαρακτηρίζουν το DiscoverEU πολύτιμη και χωρίς αποκλεισμούς μαθησιακή εμπειρία, η οποία συμβάλλει στη συμμετοχή στα κοινά, στην προσωπική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Τα ταξίδια ισχυροποιούν τους νέους και συμβάλλουν στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων, όπως οι γλωσσικές δεξιότητες και η διαπολιτισμική συνειδητοποίηση και ευαισθησία. Καλλιεργούν επίσης την ανθεκτικότητα, τις οργανωτικές δεξιότητες και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Επιπλέον, τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων είπαν ότι δεν θα ήταν σε θέση να αγοράσουν ταξιδιωτική κάρτα χωρίς το DiscoverEU. Για κάποιους ήταν η πρώτη φορά που ταξίδεψαν μόνοι τους χωρίς τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.

Τον Μάιο του 2018 η Επιτροπή πρότεινε να συμπεριληφθεί το DiscoverEU, ως αναπόσπαστο μέρος, στο μελλοντικό πρόγραμμα Erasmus για την περίοδο 2021-2027. Με την επιφύλαξη της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αυτό θα επιτρέψει σε εκατοντάδες χιλιάδες δεκαοκτάχρονους να επωφεληθούν από την πρωτοβουλία κατά τη διάρκεια των επτά αυτών ετών.

discover eu 2020

ENL

Around 20,000 18-year-olds are set to receive a travel pass under the fourth and latest round of DiscoverEU, which attracted some 75,000 applications from across Europe. These young Europeans, selected on the basis of established award criteria and specific Member State quotas, can travel between 1 April and 31 October 2020 for up to 30 days.

Vice-President Schinas, responsible for Promoting Our European Way of Life, said: “From April, 20.000 young people will experience a memorable European journey, discovering the EU. The fact that they will be sharing it with their peers and people in other countries will make this experience both enjoyable and unforgettable. They will also become part of a wider informal and inclusive network that explores what it means to discover our continent, its richness, diversity and solidarity.”

Commissioner Mariya Gabriel, responsible for Innovation, Research, Culture, Education and Youth, said: “Travelling through Europe and meeting young people from other countries enhances intercultural understanding, improves language skills and boosts self-confidence. Together with solidarity and volunteering activities, financed under the European Solidarity Corps, DiscoverEU is an invaluable initiative for informal learning.”

Successful applicants will now be contacted and can start arranging their trips. As a rule, they travel by rail; however, to ensure inclusive access across the continent alternative modes of transport, such as buses, ferries, or exceptionally, planes, are also an option. With the travel pass, participants also receive support and guidance on, for example, sustainable travel. The young people are aso invited to become a DiscoverEU Ambassador, and report on their experiences. They are also encouraged to contact fellow travellers on social media and share their stories.

All participants are invited to attend DiscoverEU meetups at various locations across Europe over the summer. Meetups deal with topics such as a sustainable green Europe -the DiscoverEU theme for 2020. Other activities include volunteering opportunities and the development of a green itinerary for the young travellers.

Background

The Commission launched DiscoverEU in June 2018 following a proposal from the European Parliament. The first three application rounds have given around 50,000 young people the opportunity to travel around Europe. For 2020, the European Parliament has earmarked €25 million for DiscoverEU. The next application round and further updates will be announced by the Commission on the European Youth Portal in due course.

Given the great interest generated by DiscoverEU, the Commission continuously works to improve the initiative, based on feedback from travellers and key stakeholders. So far, participants in the first rounds report DiscoverEU as a valuable and inclusive learning experience, contributing to civic engagement, personal growth and skills development. Travelling empowers young people and helps develop key competences such as language skills and inter-cultural awareness and sensitivity. Resilience, organisation skills and problem-solving also prove an asset. Furthermore, two-thirds of participants said that they would not have been able to finance their travel pass without DiscoverEU. For some participants, it was the first time they travelled on their own without their parents or guardians.

In May 2018, the Commission proposed to include DiscoverEU as an integral part of the future Erasmus programme for 2021-2027. Subject to agreement by the European Parliament and the Council, this would allow hundreds of thousands more 18 year-olds to benefit from the initiative over those seven years.

 

RelatedPost

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

Olia

Η Όλια ειναι PR specialist και εργαζεται ως Project Manager στην Κοινωφελη Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενω τα τελευταία δωδεκα χρονια "ντύνει" με τη φωνή της ηχητικές παραγωγές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι μαμά της απίθανης Δάφνης, 9, και του καταπληκτικού Αλέξανδρου, 6, οι οποίοι δίνουν ρυθμό και κατεύθυνση στη ζωή της. Διαβαζει ασταμάτητα, λατρεύει τη ζωγραφική, μετακινείται με ποδήλατο, καπνίζει και αν ηταν πλούσια θα ειχε μεγαλύτερη δισκοθήκη. Τα εξι τελευταία χρόνια, έχει ρίξει άγκυρα στη Θεσσαλονίκη, στη Ναυαρίνου, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, αναπολώντας συχνά τον κήπο της στη Σαμοθράκη.

Σχολίασε πρώτος