Ελληνική Νομοθεσία για διακοπή της εγκυμοσύνης και προστασίας της υγείας της γυναίκας και άλλες διατάξεις: ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1609/1986, ΦΕΚ 86/Α/3-7-1986.

Η συντακτική ομάδα του momfatale.gr κάνει μια προσπάθεια να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στις αμβλώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο παρακάτω νόμος, αποτελεί ναυαρχίδα.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1609/1986 

ΦΕΚ 86/Α/3-7-1986
Τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης και προστασίας της υγείας της γυναίκας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 1.
1.Η μέριμνα για την προστασία της υγείας της γυναίκας και την εξασφάλιση περίθαλψης σε οργανωμένες νοσηλευτικές μονάδες κατά την τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης είναι υποχρέωση της πολιτείας.
2.Με υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των άλλων συναρμόδιων υπουργών ρυθμίζονται τα θέματα, που αφορούν:
α)την ενημέρωση για την απόκτηση επιθυμητών παιδιών και την αποφυγή ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης με επιστημονικώς κατάλληλα μέσα καθώς και για τις συνέπειες της διακοπής της εγκυμοσύνης.
β)την περίθαλψη της γυναίκας σε οργανωμένες νοσηλευτικής μονάδες, τις προδιαγραφές λειτουργίας των μονάδων αυτών, το χρόνο παροχής της γυναίκας από την εργασία και ό,τι άλλο απαιτείται για την αποκατάσταση και προστασία  της υγείας της και
γ)τον τρόπο της προγεννητικής διάγνωσης στην περίπτ. β΄ της παρ. 4 του άρθρ. 304 του Ποινικού Κώδικα.
3.Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων καλύπτονται σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις κοινωνικές ασφαλίσεις και με όσα ειδικότερα ορισθούν από την υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 2.
Οι παράγραφοι 4 και 5 ταυ άρθρου 304 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίστανται ως εξής:
«4.Δεν είναι άδικη πράξη η τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης που ενεργείται με τη συναίνεση της εγκύου από γιατρό μαιευτήρα – γυναικολόγο με τη συμμετοχή αναισθησιολόγου σε οργανωμένη νοσηλευτική μονάδα, αν συντρέχει μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Δεν έχουν συμπληρωθεί δώδεκα εβδομάδες εγκυμοσύνης.
β) Έχουν διαπιστωθεί, με τα σύγχρονα μέσα προγεννητικής διάγνωσης, ενδείξεις σοβαρής ανωμαλίας του εμβρύου που επάγονται τη γέννηση παθολογικού νεογνού και η εγκυμοσύνη δεν έχει διάρκεια περισσότερο από είκοσι τέσσερις εβδομάδες.
γ) Υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της σωματικής ή ψυχικής υγείας της. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται σχετική βεβαίωση και του κατά περίπτωση αρμοδίου γιατρού.
δ) Η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού, αποπλάνησης ανήλικης, αιμομιξίας ή κατάχρησης γυναίκας ανίκανης να αντισταθεί και εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί δεκαεννέα εβδομάδες εγκυμοσύνης.
5.Αν η έγκυος είναι ανήλικη, απαιτείται και η συναίνεση ενός από τους γονείς ή αυτού που έχει την επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης».

Άρθρο 3.
Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 304 του Π.Κ. τροποποιούνται ως εξής:
«Τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης.
1.Όποιος χωρίς τη συναίνεση της εγκύου διακόπτει την εγκυμοσύνη της τιμωρείται με κάθειρξη.
2.α. Όποιος με τη συναίνεση της εγκύου διακόπτει ανεπίτρεπτα την εγκυμοσύνη της ή προμηθεύει σ’ αυτή μέσα για τη διακοπή της τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και αν ενεργεί κατά συνήθεια τις πράξεις αυτές τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
β. Αν από την πράξη της προηγούμενης διάταξης, προκληθεί βαρεία πάθηση του σώματος ή της διάνοιας της εγκύου, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και αν προκλήθηκε ο θάνατός της επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα έτη.
3.Έγκυος που διακόπτει ανεπίτρεπτα την εγκυμοσύνη της ή επιτρέπει σε άλλον να την διακόψει τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα έτος».

Άρθρο 4.
Στον Ποινικό Κώδικα προστίθεται το ακόλουθο άρθρο με αριθμό 304 Α
«Άρθρο 304 Α.
Σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού
Όποιος επενεργεί παράνομα στην έγκυο με αποτέλεσμα να προκληθεί βαριά βλάβη στο έμβρυο ή να εμφανίσει το νεογνό βαριά πάθηση του σώματος ή της διάνοιας τιμωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 310.

Άρθρο 5.
Το άρθρο 305 του Ποινικού Κώδικα, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 305.
Διαφήμιση μέσων τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης
1.Όποιος δημόσια ή με την κυκλοφορία εγγράφων, εικόνων ή παραστάσεων αναγγέλλει ή διαφημίζει, έστω και συγκαλυμμένα, φάρμακα ή άλλα αντικείμενα ή τρόπους ως κατάλληλους να προκαλέσουν τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης ή προσφέρει με τον ίδιο τρόπο υπηρεσίες δικές του ή άλλου για την εκτέλεση ή την υποβοήθηση διακοπής της εγκυμοσύνης, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο έτη.
2.Δεν είναι άδικη πράξη η ενημέρωση ή η υγειονομική διαφώτιση σχετικά με την τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης που γίνεται από τα κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού, καθώς και η ενημέρωση γιατρών ή προσώπων που νόμιμα διακινούν μέσα τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης και οι σχετικές δημοσιεύσεις σε ειδικά ιατρικά ή φαρμακευτικά περιοδικά.

Άρθρο 6.
1.Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 114 του Κ.Π.Δ., όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1290/1982 αντικαθίσταται .ως εξής:
«Β) Τα δασικά (εκτός αχό τον εμπρησμό), τα αγροτικά και τα αγορανομικά αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος καθώς και τα εγκλήματα: α) του άρθρου 79 του Ν. 5960/ 1933 «περί επιταγής», β) των άρθρων 1 και 2 του Α.Ν. 86/ 1967 «περί επιβολής κυρώσεων1 κατά των καθ υστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως», γ) του άρθρου 17 παρ. 8 τουΝ. 1337/1Θ88 για τη,ν «επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» και δ) του άρθρου 3 του Ν. 1436/11984 για τη «σύσταση εμπορικού παρεμβατικού οργανισμού και μερικές άλλες διατάξεις».
2.Όσες υποδέσεις παραβάσεων του άρθρου 17 παρ. 8 του ν. 1 ‘3’37/1983: ,και τοο άρθρου 3 του ν. 1436/1984 έχουν προσδιοριστεί για εκδίκαση στο τριμελές πλημμελειοδικείο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 1986 θα εκδικαστούν από αυτό.
3.Η προθεσμία της παρ. 6 του άρθρ. 10 του Ν.Δ. 3082/1954 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινών περί συμβολαιογράφων», παραταθείσα με το άρθρ. 2 του Νόμ. 3284/1955 μέχρι τέλους Απριλίου 1956 και με το άρθρ. 1 του Νόμ. 3493/1956 και τα κατ’ εξουσιοδότηση τούτου εκδοθέντα δ/τα μέχρι 1ης Μαΐου 1986, παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι 31.3.1987.
Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται με π.δ/τα που θα εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Άρθρο 7.
Οι διπλωματούχοι ανώτερων σχολών αδελφών νοσοκόμων, αδελφών νοσοκόμων και επισκεπτηρίων και μαιών, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι διπλωματούχοι νοσηλευτικών και μαιευτικών τμημάτων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και Τ.Ε.Ι.. που υπηρετούν σε νοσηλευτικά ιδρύματα και μονάδες αυτών, εντάσσονται στο 17ο-2ο μυθολογικό κλιμάκιο του νόμου αυτού.
‘Όσοι διπλωματούχοι έχουν ενταχθεί επανεντάσσονται χωρίς αναδρομική απόληψη αποδοχών.

Άρθρο 8.
1.Αν μέσα σε σαράντα πέντε μέρες από την παραπομπή σ’ αυτά των οικείων φακέλων τα κατά το άρθρο 6 του’ ν. 1278/1982 (ΦΕΚ Α’ 105/31.8.1985) Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού των Νοσηλευτικών, Ιδρυμάτων (ΣΙΚ.ΪΕ.Ι.Ο.Π ,Ν.Ι.) ιδεν ολοκληρώσουν τη διαδικασία κρίσης των υποψηφίων για διορισμό σε θέσεις του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ., μπορεί ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να παραπέμπει τις κρίσεις στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο τού άρθρου 29 του ν. 1579 /1985 (ΦΕΚ Α’ 217/23.12.85). Σ’ αυτή. τη συγκεκριμένη περίπτωση το υπηρεσιακό συμβούλιο του άρθρου 29′ αποτελείται μόνο από γιατρούς. Η διαδικασία παραπομπής και κρίσης, καθώς και ορισμού των εισηγητών καθορίζεται με απόφαση του ιδίου υπουργού.
2.Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 1278/1982 (ΦΕΚ 105 τ. Α’) τροποποιείται ως εξής:
«4. Τα Συμβούλια Επιλογής είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 3/5 των μελών τους».

Άρθρο 9.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι διατάξεις των παρ. 1 έως και 9 του άρθρ. 29 του ν. 1579/1985 (ΦΕΚ Α΄ 217/23.12.85) μπορεί να επεκτείνονται κατά νομό, ειδικότητα και βαθμό και για τους γιατρούς του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. και για γιατρούς που δεν υπηρετούσαν στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ.

Άρθρο 10.
1.Γιατροί που ειδικεύονται σε νοσοκομεία, πλην των νοσοκομείων Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από αίτησή τους, να παραμένουν στα νοσοκομεία αυτά μέχρι του πρώτου διορισμού τους ως υπεράριθμοι με τις ίδιες αποδοχές και μετά την ολοκλήρωση του χρόνου άσκησής τους σ’ αυτά, εφόσον αναμένουν σειρά διορισμού σε άλλο νοσοκομείο για συνέχιση της άσκησής τρυς. Στη διάρκεια της υπηρεσίας τους αυτής μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να μετατίθενται σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της υγειονομικής περιφέρειας που υπηρετούν.
Ειδικά γι’ αυτούς που ειδικεύονται στην αναισθησιολογικά δεν ισχύει η εξαίρεση για τα νοσοκομεία Αθηνών. Πειραιά και Θεσσαλονίκης.
Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους ειδικευόμενους ιατρούς των οποίων η σύμβαση εργασίας έληξε μετά την 1.1.986.
2.Από τη διάταξη της παραγ.1 του άρθρου 26 του ν. 1579/1985 (Φ.Ε.Κ. Α’ 217/23.1&85) διαγράφεται η φράση «….που προκηρύχτηκαν με την απόφαση Α3β/7500/16.6.84».

Άρθρο 11.
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 28 Ιουλίου 1986

Ο παραπάνω νόμος βρέθηκε και αναδημοσιεύτηκε αυτούσιως από τον ιστότοπο e-nomothesia.

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

Olia

Η Όλια ειναι PR specialist και εργαζεται ως Project Manager στην Κοινωφελη Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενω τα τελευταία δωδεκα χρονια "ντύνει" με τη φωνή της ηχητικές παραγωγές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι μαμά της απίθανης Δάφνης, 9, και του καταπληκτικού Αλέξανδρου, 6, οι οποίοι δίνουν ρυθμό και κατεύθυνση στη ζωή της. Διαβαζει ασταμάτητα, λατρεύει τη ζωγραφική, μετακινείται με ποδήλατο, καπνίζει και αν ηταν πλούσια θα ειχε μεγαλύτερη δισκοθήκη. Τα εξι τελευταία χρόνια, έχει ρίξει άγκυρα στη Θεσσαλονίκη, στη Ναυαρίνου, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, αναπολώντας συχνά τον κήπο της στη Σαμοθράκη.

Σχολίασε πρώτος