Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2022 σχετικά με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για την κατάργηση του δικαιώματος στην άμβλωση και την ανάγκη διασφάλισης του δικαιώματος στην άμβλωση και της υγείας των γυναικών στην ΕΕ.

Το αφήνω αυτό εδώ για να ξέρουμε τι μας γίνεται:  ως γυναίκες, ως Ευρωπαίοι πολίτες κι ως Άνθρωποι, συνολικά.

Demonstrators hold “Pro Human” and “Pro Choice” signs as they march in the streets to protest the overturning of Roe Vs. Wade by the Supreme Court in Boston, Massachusetts on June 24, 2022. (Photo by Joseph Prezioso / AFP)

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2022 σχετικά με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για την κατάργηση του δικαιώματος στην άμβλωση και την ανάγκη διασφάλισης του δικαιώματος στην άμβλωση και της υγείας των γυναικών στην ΕΕ (2022/2742(RSP))
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1950,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, του 1979,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 2000,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Ιουνίου 2021 σχετικά με την κατάσταση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων στην ΕΕ, στο πλαίσιο της υγείας των γυναικών(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2022 σχετικά με τις παγκόσμιες απειλές κατά του δικαιώματος στην άμβλωση: το ενδεχόμενο ανατροπής του δικαιώματος στην άμβλωση στις ΗΠΑ από το Ανώτατο Δικαστήριο(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, της 24ης Ιουνίου 2022, με την οποία ανατράπηκε, με πέντε ψήφους υπέρ και τέσσερις κατά, η απόφαση στην υπόθεση Roe κατά Wade, θέτοντας έτσι τέρμα στο ομοσπονδιακό συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών δημιούργησε προηγούμενο στην υπόθεση-ορόσημο Roe κατά Wade (1973), που επιβεβαιώθηκε αργότερα στις αποφάσεις Planned Parenthood κατά Casey (1992) και Whole Woman’s Health κατά Hellerstedt (2016), διασφαλίζοντας το συνταγματικό δικαίωμα σε νόμιμη άμβλωση προτού καταστεί βιώσιμο το έμβρυο στις ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 Ιουνίου 2022, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε να ανατρέψει, με πέντε ψήφους υπέρ και τέσσερις ψήφους κατά, την απόφαση Roe κατά Wade, θέτοντας τέλος στο ομοσπονδιακό συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση, δεδομένου ότι επιτρέπει στις πολιτείες να απαγορεύουν την άμβλωση ανά πάσα στιγμή κατά την εγκυμοσύνη και παρέχει τη δυνατότητα πλήρους απαγόρευσης της άμβλωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έκδοση της εν λόγω απόφασης από το Δικαστήριο, οκτώ πολιτείες έχουν ήδη απαγορεύσει την άμβλωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται ότι 26 πολιτείες ενδέχεται τελικά να θεσπίσουν νόμους που θα απαγορεύουν σχεδόν τελείως την άμβλωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 13 πολιτείες διαθέτουν νόμους που επιβάλλονται υπό όρους (trigger laws), οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ αμέσως μετά την ανατροπή της απόφασης Roe κατά Wade· λαμβάνοντας υπόψη ότι έκτοτε πραγματοποιούνται ολοένα περισσότερες διαδηλώσεις τόσο εντός των ΗΠΑ όσο και παγκοσμίως για την προάσπιση του δικαιώματος στην άμβλωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν τω μεταξύ, εντείνεται η αντίσταση κατά της απόφασης του Δικαστηρίου, ιδίως με τη δημοσίευση, στις 24 Ιουνίου 2022, μιας «πολυπολιτειακής διακήρυξης δέσμευσης» από τους κυβερνήτες της Καλιφόρνια, του Όρεγκον και της Ουάσιγκτον «για την υπεράσπιση της πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη στον τομέα της αναπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της άμβλωσης και των αντισυλληπτικών, και υπέρ της προστασίας των ασθενών και των ιατρών έναντι των προσπαθειών άλλων πολιτειών να διαδώσουν την απαγόρευση άμβλωσης στις πολιτείες μας»(3)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα έχει αντίκτυπο στη ζωή των γυναικών και των κοριτσιών σε όλες τις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, και ότι οι επιβλαβείς συνέπειες θα πλήξουν σοβαρότερα τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι και άλλες υπηρεσίες της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων θα μπορούσαν επίσης να επηρεαστούν αρνητικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί ή η απαγόρευση του δικαιώματος στην άμβλωση στις ΗΠΑ, στην ΕΕ και ανά τον κόσμο θα έχουν δυσανάλογο αντίκτυπο στις γυναίκες που βρίσκονται σε συνθήκες φτώχειας, ιδίως στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν φυλετικές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των μαύρων, των ισπανόφωνων και των αυτοχθόνων γυναικών, καθώς και στις γυναίκες από αγροτικές περιοχές, στα άτομα ΛΟΑΤΚΙ, στις γυναίκες με αναπηρία, στις έφηβες, στις μετανάστριες, συμπεριλαμβανομένων των αντικανονικών μεταναστριών, και στα μονογονεϊκά νοικοκυριά με επικεφαλής γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες υπηρεσίες άμβλωσης μπορούν να παρέχουν καθολική πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση για όλες τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτη κοινωνικοοικονομική κατάσταση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης, αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποινικοποίηση, η καθυστέρηση και η άρνηση πρόσβασης σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και συναφών δικαιωμάτων συνιστά μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω περιορισμοί και απαγορεύσεις δεν μειώνουν τον αριθμό των αμβλώσεων, αλλά απλώς αναγκάζουν τα άτομα να διανύουν μεγάλες αποστάσεις ή να καταφεύγουν σε μη ασφαλείς αμβλώσεις, ενώ τα καθιστούν, επίσης, ευάλωτα σε ποινικές έρευνες και διώξεις, και πλήττουν τα άτομα με τη μεγαλύτερη έλλειψη πόρων και πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν όλοι οι θάνατοι που οφείλονται σε μη ασφαλείς αμβλώσεις σημειώνονται σε χώρες όπου η άμβλωση υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται ότι ο ετήσιος αριθμός μητρικών θανάτων στις ΗΠΑ λόγω μη ασφαλών αμβλώσεων θα αυξηθεί κατά 21 %(4) έως το δεύτερο έτος μετά την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θάνατοι αυτοί μπορούν να προληφθούν πλήρως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαγόρευση των αμβλώσεων θα οδηγήσει επίσης σε αύξηση των θανάτων που συνδέονται με αναγκαστική εγκυμοσύνη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπλοκές κατά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως για έφηβες ηλικίας 15-19 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έφηβες μητέρες είναι πολύ πιθανότερο να διακόψουν τις σπουδές τους και να βρεθούν αντιμέτωπες με ανεργία, γεγονός που επιδεινώνει τον κύκλο της φτώχειας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία σε σχέση με την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της ανατροπής της απόφασης Roe κατά Wade· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσω εφαρμογών παρακολούθησης της εμμηνόρροιας ή εργαλείων εντοπισμού γεωγραφικής θέσης και μηχανών αναζήτησης, μπορούν να συλλέγονται δεδομένα σχετικά με άτομα που έχουν προσεγγίσει κλινική άμβλωσης, έχουν αγοράσει χάπι άμβλωσης ή έχουν αναζητήσει πληροφορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πιθανό τα άτομα δυνητικά να σημανθούν γι’ αυτό ή οι συλλεχθείσες πληροφορίες να χρησιμοποιηθούν εναντίον τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολιτείες που έχουν απαγορεύσει ή πρόκειται να απαγορεύσουν την άμβλωση, τα ψηφιακά δεδομένα σχετικά με όσους αναζητούν, παρέχουν ή διευκολύνουν άμβλωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις δικαστικές αρχές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη γενική πρόοδο όσον αφορά την προστασία της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ άλλων και στην Ευρώπη, η οπισθοδρόμηση όσον αφορά το δικαίωμα πρόσβασης σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση εγείρει σοβαρή ανησυχία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανατροπή της απόφασης Roe κατά Wade θα μπορούσε να ενθαρρύνει το κίνημα κατά των αμβλώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πολωνία είναι το μόνο κράτος μέλος της ΕΕ που αφαίρεσε από τη νομοθεσία της μία αιτία άμβλωσης, καθώς στις 22 Οκτωβρίου 2020, το παράνομο Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάσισε να ανακαλέσει από μακρού εδραιωμένα δικαιώματα των Πολωνίδων, εξέλιξη που ισοδυναμεί με de facto απαγόρευση της άμβλωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμβλωση απαγορεύεται στη Μάλτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιατρική άμβλωση στα πρώιμα στάδια της κύησης δεν είναι νόμιμη στη Σλοβακία και δεν είναι διαθέσιμη στην Ουγγαρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται υπονόμευση της πρόσβασης στην άμβλωση και στην Ιταλία(5)· λαμβάνοντας υπόψη την άρνηση παροχής πρόσβασης στη φροντίδα για άμβλωση σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως πρόσφατα στην Κροατία(6) λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επιτακτική ανάγκη για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υπερασπιστούν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα και να τονίσουν ότι τα δικαιώματα των γυναικών είναι αναπαλλοτρίωτα και ότι δεν μπορούν να αφαιρεθούν ή να αποδυναμωθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να σημειώνουν πρόοδο όσον αφορά τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ασφαλή, νόμιμη και έγκαιρη φροντίδα για άμβλωση, σύμφωνα με τις συστάσεις και τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια που τις εμποδίζουν να απολαύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τους, εξαιτίας νομικών περιορισμών, που παραβλέπουν τα δικαιώματα των γυναικών και θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο χωρίς να υπάρχει λόγος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πρόσφατο περιστατικό, δεν επετράπη στην Andrea Prudente, Αμερικανίδα τουρίστρια, να προβεί σε άμβλωση στη Μάλτα παρά το γεγονός ότι η ζωή της βρισκόταν σε κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, Justyna Wydrzyńska, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, βάσει της πολωνικής δρακόντειας νομοθεσίας κατά των αμβλώσεων, για την παροχή χαπιών ιατρικής άμβλωσης σε άλλη γυναίκα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατοχυρώνει τα βασικά θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες για τους ανθρώπους που ζουν στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία της ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης έχει άμεσες επιπτώσεις στην αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ατομική αυτονομία, η ισότητα και η σωματική ακεραιότητα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 9 Ιουνίου 2022, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ισχυρό ψήφισμα με τίτλο «Παγκόσμιες απειλές κατά του δικαιώματος στην άμβλωση: το ενδεχόμενο ανατροπής του δικαιώματος στην άμβλωση στις ΗΠΑ από το Ανώτατο Δικαστήριο»· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστάσεις του εν λόγω ψηφίσματος παραμένουν επίκαιρες και θα πρέπει να εφαρμοστούν(7)·

1.  καταδικάζει απερίφραστα άλλη μια φορά την οπισθοδρόμηση των δικαιωμάτων των γυναικών και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ άλλων στις ΗΠΑ και σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα είναι θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που πρέπει να προστατευθούν και να ενισχυθούν και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποδυναμωθούν ή να αρθούν· καλεί τις κυβερνήσεις των πολιτειών που έχουν εγκρίνει νομοθετήματα και άλλα μέτρα που αφορούν απαγορεύσεις και περιορισμούς στην άμβλωση, να τα καταργήσουν και να διασφαλίσουν ότι η νομοθεσία τους συνάδει με τα διεθνώς προστατευόμενα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

2.  προτείνει να συμπεριληφθεί το δικαίωμα στην άμβλωση στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· θεωρεί ότι θα πρέπει να υποβληθεί πρόταση στο Συμβούλιο για την τροποποίηση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ως εξής:

Άρθρο 7α (νέο):”«Άρθρο 7αΔικαίωμα στην άμβλωσηΚάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση.»·”

3.  υπενθυμίζει, εν προκειμένω, το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2022 σχετικά με το αίτημα για σύγκληση Συνέλευσης για την αναθεώρηση των Συνθηκών· αναμένει τη σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον σκοπό αυτό· προτείνει, στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, να συμπεριληφθεί στον Χάρτη το δικαίωμα σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση· ζητεί τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε κάθε στάδιο της διαδικασίας·

4.  εκφράζει τη σθεναρή αλληλεγγύη του και την υποστήριξή του προς τις γυναίκες και τα κορίτσια στις ΗΠΑ, καθώς και σε όσους, σε αυτές τις δύσκολες περιστάσεις, συμμετέχουν στην προάσπιση του δικαιώματος και της πρόσβασης σε νόμιμη και ασφαλή φροντίδα για άμβλωση και συμβάλλουν στην διασφάλισή τους· υποστηρίζει, ομοίως, τις εκκλήσεις προς το Κογκρέσο των ΗΠΑ να ψηφίσει νομοσχέδιο για την προστασία της άμβλωσης σε ομοσπονδιακό επίπεδο·

5.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι οι απαγορεύσεις και άλλοι περιορισμοί στην άμβλωση επηρεάζουν δυσανάλογα τις γυναίκες που βρίσκονται σε συνθήκες φτώχειας, ιδίως τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν φυλετικές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των μαύρων, των ισπανόφωνων και των αυτοχθόνων γυναικών, καθώς και τις γυναίκες από αγροτικές περιοχές, τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ, τις γυναίκες με αναπηρία, τις έφηβες, τις μετανάστριες, συμπεριλαμβανομένων των αντικανονικών μεταναστριών, και τα μονογονεϊκά νοικοκυριά με επικεφαλής γυναίκες· τονίζει ότι οι γυναίκες οι οποίες, λόγω οικονομικών ή υλικοτεχνικών εμποδίων, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ταξιδέψουν σε κλινικές αναπαραγωγικής υγείας σε γειτονικές πολιτείες ή χώρες, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να υποβληθούν σε μη ασφαλείς και επικίνδυνες για τη ζωή διαδικασίες και να αναγκαστούν να ολοκληρώσουν την κύηση παρά τη θέλησή τους, γεγονός που συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μορφή έμφυλης βίας(8)·

6.  καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων για όλους, ιδίως για όσους αναζητούν, παρέχουν και διευκολύνουν αμβλώσεις, επιτρέποντας την ιδιωτική και ασφαλή πρόσβαση, σταματώντας την παρακολούθηση συμπεριφοράς, ενισχύοντας τις πολιτικές για τη διαγραφή δεδομένων, κρυπτογραφώντας υπό διαμετακόμιση δεδομένα, καθιστώντας δυνατή τη διατερματική κρυπτογράφηση μηνυμάτων βάσει προεπιλογής, αποτρέποντας τον εντοπισμό θέσης και διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες ενημερώνονται όταν αναζητούνται τα δεδομένα τους(9)·

7.  τονίζει την έλλειψη πρόσβασης στην αντισύλληψη και τις υφιστάμενες ανάγκες που δεν καλύπτονται(10)· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας και στην ολοκληρωμένη, ηλικιακά κατάλληλη και τεκμηριωμένη διαπαιδαγώγηση σχετικά με τη σεξουαλικότητα και της σχέσεις για όλους, καθώς και στην παροχή ενός φάσματος ποιοτικών, προσβάσιμων, ασφαλών, οικονομικά προσιτών και, κατά περίπτωση, δωρεάν μεθόδων και μέσων αντισύλληψης, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών οικογενειακού προγραμματισμού και υπηρεσιών υγείας· αναγνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΚΟ ως πάροχοι υπηρεσιών και ως υποστηρικτές της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, και τις ενθαρρύνει να συνεχίσουν το έργο τους·

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν την πολιτική τους στήριξη προς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης που καταβάλλουν προσπάθειες για την προώθηση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, καθώς και προς την κοινωνία των πολιτών και τις οργανώσεις βάσης για τα δικαιώματα των γυναικών και τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, που αποτελούν βασικούς παράγοντες για κοινωνίες με ισότητα των φύλων και κρίσιμους παρόχους υπηρεσιών και πληροφοριών σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, ιδίως όσους δραστηριοποιούνται σε δύσκολες συνθήκες στην Ευρώπη· παροτρύνει την Επιτροπή να προστατεύει και να στηρίζει αυτούς τους υπερασπιστές έναντι τυχόν διώξεων που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν·

9.  εκφράζει την ανησυχία του για την πιθανή αύξηση της ροής χρημάτων με τα οποία χρηματοδοτούνται ομάδες κατά της ισότητας των φύλων και κατά του δικαιώματος επιλογής σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ άλλων και στην Ευρώπη·

10.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναγνωρίσουν νομικά την άμβλωση και να υπερασπιστούν τον σεβασμό του δικαιώματος σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση και άλλες υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και συναφών δικαιωμάτων· καλεί επίσης την ΕΕ να δράσει ως υπέρμαχος και να καταστήσει την αναγνώριση του δικαιώματος αυτού βασική προτεραιότητα σε διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών και σε άλλα πολυμερή φόρουμ, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και να υποστηρίξει τη συμπερίληψή του στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

11.  καταδικάζει το γεγονός ότι πολλές γυναίκες στην ΕΕ εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες άμβλωσης λόγω των εναπομενόντων νομικών, οικονομικών, κοινωνικών και πρακτικών περιορισμών σε ορισμένα κράτη μέλη·

12.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να αποποινικοποιήσουν την άμβλωση και να άρουν και να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια για την ασφαλή και νόμιμη άμβλωση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και συναφών δικαιωμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την πρόσβαση σε ασφαλείς, νόμιμες και δωρεάν υπηρεσίες άμβλωσης, σε υπηρεσίες και προμήθειες προγεννητικής και μητρικής υγειονομικής περίθαλψης, στον εθελοντικό οικογενειακό προγραμματισμό, στην αντισύλληψη, σε φιλικές προς τους νέους υπηρεσίες, καθώς και στις υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας, φροντίδας και υποστήριξης σε σχέση με τον ιό HIV, χωρίς διακρίσεις·

13.  συνιστά να διοργανωθεί το συντομότερο δυνατόν αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ με στόχο την αξιολόγηση του αντικτύπου της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τη στήριξη προς τις ΜΚΟ για τα δικαιώματα των γυναικών και προς τα κινήματα υπέρ του δικαιώματος επιλογής στη χώρα· ζητεί οι προσεχείς αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ταξιδεύουν στην Ουάσιγκτον να θέτουν συστηματικά το ζήτημα του δικαιώματος στην άμβλωση και να συναντώνται με οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών·

14.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την αντιπροσωπεία της ΕΕ στις ΗΠΑ, την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να ενισχύσουν τις δράσεις τους για την αντιμετώπιση της οπισθοδρόμησης όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, μεταξύ άλλων αντισταθμίζοντας κάθε πιθανή μείωση της χρηματοδότησης των ΗΠΑ για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα σε παγκόσμιο επίπεδο, και υποστηρίζοντας σθεναρά και προτάσσοντας την καθολική πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση και σε άλλες υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και συναφών δικαιωμάτων στις εξωτερικές τους σχέσεις·

15.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και την κυβέρνησή του, στο Κογκρέσο των ΗΠΑ και στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

(1) ΕΕ C 81 της 18.2.2022, σ. 43.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2022)0243.
(3) https://www.gov.ca.gov/2022/06/24/west-coast-states-launch-new-multi-state-commitment-to-reproductive-freedom-standing-united-on-protecting-abortion-access/
(4) https://ncpolicywatch.com/2022/05/05/study-shows-an-abortion-ban-may-lead-to-a-21-increase-in-pregnancy-related-deaths/
(5) https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680687bdc; http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/608853/IPOL_BRI(2018)608853_EN.pdf
(6) https://www.roda.hr/en/news/support-for-accessible-safe-and-legal-termination-of-pregnancy-in-croatia.html
(7) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0243_EL.html
(8) https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Abortion_WEB.pdf
(9) https://www.eff.org/deeplinks/2022/06/effs-statement-dobbs-abortion-ruling
(10) Έκθεση του UNFPA για την κατάσταση του παγκόσμιου πληθυσμού, Seeing the Unseen: The case for action in the neglected crisis of unintended pregnancy» (Για να γίνει ορατό το αόρατο: Έκκληση λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της παραμελημένης κρίσης ανεπιθύμητων κυήσεων), 30 Μαρτίου 2022.

πηγή

 

Διαβάστε επίσης την εξαιρετική καταγραφή της HelMSIC για την ελληνική πραγματικότητα.

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

Olia

Η Όλια ειναι PR specialist και εργαζεται ως Project Manager στην Κοινωφελη Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενω τα τελευταία δωδεκα χρονια "ντύνει" με τη φωνή της ηχητικές παραγωγές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι μαμά της απίθανης Δάφνης, 9, και του καταπληκτικού Αλέξανδρου, 6, οι οποίοι δίνουν ρυθμό και κατεύθυνση στη ζωή της. Διαβαζει ασταμάτητα, λατρεύει τη ζωγραφική, μετακινείται με ποδήλατο, καπνίζει και αν ηταν πλούσια θα ειχε μεγαλύτερη δισκοθήκη. Τα εξι τελευταία χρόνια, έχει ρίξει άγκυρα στη Θεσσαλονίκη, στη Ναυαρίνου, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, αναπολώντας συχνά τον κήπο της στη Σαμοθράκη.

Σχολίασε πρώτος